El present avís Legal estableix les condicions d’ús i accés a la pàgina web de Joieria Copèrnic, la titularitat de la qual correspon a JOIERIA RELLOTGERIA COPÈRNIC (d’ara endavant Joieria Copèrnic) , amb NIF 39343094-F, i amb domicili social a MANRESA. En accedir i utilitzar aquesta web, l’usuari accepta plenament els termes i condicions que es detallen a continuació.

Dades del responsable titular del lloc web

Nom del titular: MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA

Domicili social: A.Guimerà, núm. 49, 08241 MANRESA (BARCELONA) 

Telèfon de contacte: 938723961

Correu electrònic: info@joieriacopernic.com

Joieria Copèrnic és el responsable del lloc web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris. Aquest Lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de Juliol (LSSI-CE).

 

Objecte

L’objecte d’aquesta web és proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts per Joieria Copèrnic, així com facilitar l’adquisició dels mateixos per part dels usuaris.

L’accés i la utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari del Lloc web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc web té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat al Lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.

 

Continguts de la web

El contingut d’aquesta web inclou informació sobre els productes i serveis oferts per Joieria Copèrnic, així com imatges, textos, dissenys, logotips, fotografies, programari i qualsevol altre element protegit per la legislació de propietat intel·lectual i industrial.

El Titular podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització del Titular, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

 

Limitació de responsabilitat

Joieria Copèrnic no es fa responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús d’aquesta web o de la informació continguda en aquesta. L’usuari utilitzarà la web sota la seva responsabilitat i es compromet a no dur a terme conductes que puguin danyar la imatge, els interessos i els drets de Joieria Copèrnic o de tercers.

 

Ús de la tecnologia “Cookie”

El Lloc web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran pel que s’estableix en la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, sent part integrant del present Avís Legal.

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements del lloc web són propietat del Titular, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del mateix i/o de tercers. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. 

Està reservat exclusivament al Titular qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’aquell.

El domini de joieriacopernic.com no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA , de manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA.

 

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

En compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Joieria Copèrnic garanteix la privacitat i confidencialitat de les dades personals dels usuaris que accedeixen i utilitzen aquesta web.

Les dades identificatives i personals proporcionats en el marc del present lloc web, via formulari o via e-mail, són confidencials i formaran part dels fitxers titularitat de la societat de MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA. Aquests fitxers tenen com a finalitat proporcionar la informació sol·licitada dels productes de la pàgina web de Joieria Copèrnic. Al mateix temps, els usuaris autoritzen a MARIA MERCÈ TARRAGÓ COSTA a enviar-los informació comercial respecte de novetats en l’àmbit dels serveis prestats per aquesta. Aquesta comunicació comercial s’identificarà mitjançant la paraula PUBLICITAT a l’inici de l’assumpte de cada missatge remès via correu electrònic. En el cas que l’usuari no desitgi rebre l’esmentada informació bastarà amb notificar-lo via e-mail info@joieriacopernic.com en qualsevol moment a Joieria Copèrnic.

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Joieria Copèrnic i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de Manresa per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web.

 

Condicions de venda

A continuació, s’estableixen les condicions de venda que regulen la relació contractual entre els usuaris i Joieria Copèrnic, per a l’adquisició de productes a través del lloc web joieriacopernic.com.

 

Drets i obligacions de l’usuari

Les condicions d’accés a joieriacopernic.com estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bones fe i ús lícit per part de l’usuari, prohibint exprés i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pugui anar en detriment o perjudici de joieriacopernic.com o de tercers.

L’usuari té dret a realitzar comandes de productes disponibles en el catàleg en línia de Joieriacopernic.com.

L’usuari es compromet a proporcionar informació precisa i actualitzada durant el procés de compra, així com a complir amb les condicions de venda establertes.

 

Registre de l’usuari i Claus d’accés

L’Usuari es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d’usuari “usuari” i la seva contrasenya o “password” (des d’ara i de manera conjunta les “claus d’Accés”) de conformitat amb el que s’estableix en les clàusules següents.

L’usuari tindrà l’opció de triar i indicar les seves pròpies Claus d’Accés. L’usuari no podrà triar com a nom d’Usuari paraules, expressions o conjunts gràfic-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització dels quals no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei moral i ordre públic. Joieriacopernic.com es reserva el dret a eliminar o suspendre qualsevol nom d’usuari que reuneixi alguna de les característiques anteriorment esmentades.

L’Usuari es compromet a comunicar fefaentment al personal de joieriacopernic.com al més aviat possible, la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés, així com qualsevol risc d’accés amb les mateixes per un tercer.

 

Les Claus d’Accés solament podran ser utilitzades pels Usuaris als quals se’ls hagi estat assignada, joieriacopernic.com queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que pugui reportar-se per danys i perjudicis causats o soferts per l’ús fraudulent o falta de diligència en la guàrdia i custòdia de les Claus d’Accés, pèrdua o ús contravenint el que es disposa en aquestes Condicions de Venda.

 

Drets i obligacions de Joieria Copèrnic 

Joieria Copèrnic té el dret d’acceptar o rebutjar comandes, així com de cancel·lar-los si no es compleixen les condicions de venda establertes. Es reserva també el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d’accés i o concreta ubicació del contingut integrat de la web, així com bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats en la web.

L’empresa es compromet a enviar els productes adquirits en les condicions i terminis indicats, garantint la qualitat i autenticitat d’aquests.

 

Preus

Els preus dels productes estan expressats en euros (€) i inclouen els impostos corresponents.

Les despeses de transport, assegurança i preavís (sistema que avisa al client de l’arribada de l’enviament) són a càrrec de Joieria Copèrnic quan les compres superin els 50€ en territori nacional excepte illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla. Si no superen aquests imports les despeses de transport són de 7€ per a tot el territori nacional excepte Balears, Canàries, Ceuta i Melilla que serien de 12€.

Joieria Copèrnic es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, si bé els canvis no afectaran les comandes ja confirmades.

 

Comandes 

L’usuari pot realitzar comandes a través del lloc web, seguint el procés de compra establert i acceptant les condicions de venda. Solament seran vinculants una vegada sigui comprovada l’acceptació del pagament.

L’import màxim acceptat en tot cas serà de 3.000€, independentment del nombre de peces. El preu ofert en la comanda es mantindrà durant un màxim de 7 dies.

Quan un producte no estigui en estoc s’indicarà en la pròpia pàgina i no es permetrà afegir-ho a la comanda. Es podrà sol·licitar mitjançant els mètodes de contacte (via e-mail a info@joieriacopernic.com) una data aproximada de reposició, així com una llista de productes similars o de superiors característiques.

El lloc de lliurament és el que indica el client al formulari de compra. La comanda es considerarà realitzat en el mateix dia si es realitza abans de les 12:00h. En qualsevol cas, comença a comptar des que Joieria Copèrnic rep l’import de la comanda.

Després d’haver rebut el pagament corresponent a una comanda, Joieria Copèrnic procedirà a emetre i enviar la factura a l’adreça que indica el client. La factura també s’enviarà per correu electrònic a l’adreça proporcionada pel client.

Joieria Copèrnic es reserva el dret a retornar l’import abonat i anul·lar la comanda. Aquest dret serà exercit sobre possibles irregularitats en el procediment o sospites de delicte.

 

Garanties

Joieria Copèrnic garanteix la qualitat i autenticitat dels productes oferts en el seu web. Tots els articles estan garantits per defecte de fabricació. Les peces d’or estan realitzades en or de 18 quirats. Les peces de plata són de plata de llei 925. De totes maneres, els materials de cada article estaran descrits detalladament en la descripció de cada article de la web.

El client queda obligat pels termes i condicions especificats en les garanties dels proveïdors dels productes objecte de compra a través de joieriacopernic.com La garantia s’aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d’ús determinades pels proveïdors. Joieria Copèrnic no està obligada a indemnitzar a l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys a béns d’uns altres al producte, pèrdues de beneficis o lucre cessant, danys que procedeixin d’una deterioració o pèrdua del producte.

Els productes queden fora de garantia si una vegada lliurats al client sofreixen alguna deterioració per fets externs o accidents.

Aquestes condicions de venda estan subjectes a la legislació espanyola aplicable i qualsevol controvèrsia derivada de la seva interpretació o aplicació serà sotmesa a la jurisdicció competent dels tribunals de Manresa.

 

Enviaments i devolucions

A continuació, es detallen les condicions relacionades amb els enviaments i lliuraments dels productes adquirits a través del lloc web joieriacopernic.com.

 

Transport i terminis de lliurament

Joieria Copèrnic gestionarà la comanda del client perquè en un termini de 72h (hàbils) arribi on l’usuari indiqui. Li preguem que tingui en compte aquest punt a l’hora d’efectuar les seves comandes. Si desitja especificar una data o horari en concret, si us plau, contacti amb el nostre equip en info@joieiriacopernic.com

Joieria Copèrnic realitzarà els seus més encarits esforços amb la finalitat d’efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmada. No obstant això, no adquirirà cap responsabilitat per fallades en el compliment d’aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a Joieria Copèrnic.

En el moment del lliurament, el client haurà de signar l’albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat del client en l’albarà de lliurament implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació de denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda

Tant per a fer efectiu l’assegurança com per a esmenar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar en l’apartat d’observacions del document de lliurament del transportista qualsevol incidència respecte al producte rebut o el seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a Joieria Copèrnic aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores.

Joieria Copèrnic es reserva el dret a recuperar la propietat sobre el producte en cas d’impagament del preu.

 

Enviaments gratuïts i assegurats per compres superiors a 50€ en Territori Nacional excepte Ceuta i Melilla, Canàries i Balears

Joieria Copèrnic ha establert un acord de col·laboració amb SEUR, primer operador logístic a Espanya, per a garantir el lliurament de les seves compres en les millors condicions i en el termini de temps acordat. Els enviaments seran gratuïts i estaran assegurats per a compres superiors a 50€ realitzades en Territori Nacional excepte Ceuta i Melilla, Balears i Canàries.

Per a compres inferiors a 50€ o per a enviaments a altres ubicacions, s’aplicaran les tarifes d’enviament corresponents, que s’indicaran durant el procés de compra.

 

Devolucions

L’usuari té dret a retornar un producte adquirit en un termini de 15 dies des de la data de lliurament, sempre que es compleixin les condicions establertes en la política de devolucions de Joieria Copèrnic.

Qualsevol producte que es vulgui canviar o retornar sempre ha de fer-se amb l’embalatge i etiquetatge originals i intactes, convenientment empaquetat en la seva caixa original i protegit correctament. L’article a retornar ha de trobar-se en el mateix estat en el qual va ser rebut. No s’acceptaran els productes que hagin estat usats, així com danyats o trencats com a resultat de la falta de cura o negligència. Tampoc s’admetrà cap canvi ni devolució en articles serigrafiats o personalitzats.

Les devolucions d’import es realitzen mitjançant el sistema de pagament usat pel client en fer la comanda en els 10 dies hàbils següents a la devolució de la compra.

Si la comanda fos retornada a origen pel fet que l’empresa de logística no ho va poder lliurar per negligència de la mateixa al destinatari, Joieria Copèrnic es farà càrrec de totes les despeses del primer reenviament. En el cas que l’empresa de logística hagués operat correctament, Joieria Copèrnic no es farà càrrec del reenviament.

En el cas de devolució per motius personals del client, aquest es farà càrrec de les despeses de devolució.

Les despeses d’enviament per devolució seran a càrrec de l’usuari, tret que la devolució es degui a un error per part de Joieria Copèrnic.

En qualsevol cas el client ha de seguir el procediment de devolució, que es detalla a continuació. Joieriacopernic.com es reserva el dret d’exigir una indemnització per a compensar els possibles danys soferts per les mercaderies, així com per a recuperar les despeses directes ocasionades per la devolució. No s’acceptaran devolucions que no segueixin el procediment de devolució.

 

Procediment de devolució:

  1. Telefoni al 938723961 o enviï un mail a info@joieriacopernic.com per a sol·licitar la devolució o canvi. Se li assignarà un número de devolució. L’enviament ha de realitzar-lo l’usuari a la següent adreça: Carrer Àngel Guimerà, núm. 49 (Baixos Botiga), 08241 MANRESA (BARCELONA)
  2. L’usuari ha d’incloure l’embalatge original i tots els elements rebuts (article, embalatges, estotjos, amb el precinte de garantia en perfecte estat sense manipulació i factura).
  3. L’usuari ha de remetre el paquet a l’adreça establerta en el punt 1, incloent en el remitent el número de devolució.
  4. Una vegada rebut el paquet, Joieria Copèrnic procedirà identificar i verificar l’estat dels productes retornats. Aquesta operació pot trigar 48 hores, ja que s’analitza cada article per a verificar que correspon amb el realment enviat.
  5. Acabada la comprovació Joieria Copèrnic li enviarà un correu electrònic d’aprovació o li trucarà per telèfon i procedirà immediatament al canvi o devolució. Si hi hagués alguna discrepància, Joieria Copèrnic es posarà en contacte amb vostè amb la mateixa urgència.
  6. Es recomana que l’usuari enviï la seva devolució a través d’un transportista que li ofereixi les suficients garanties. Joieria Copèrnic no es fa responsable de les pèrdues o danys dels paquets enviats pels clients.

 

Garantia de devolució de 15 dies

Joieria Copèrnic assegura la qualitat de les seves joies i rellotges a través d’exigents controls, oferint a més en rellotgeria una garantia de 2 anys contra defecte de fabricació.

Disposa d’un període de devolució de 15 dies en totes les seves compres realitzades en Joieriacopernic.com.

 

Seguretat en la compra

Joieria Copèrnic fundada l’any 1964, ha pertangut des de 1989 al Col·legi Oficial de Joiers, orfebres, rellotgers i gemmòlegs de Catalunya. Durant tots els seus anys d’experiència en el sector, sempre han treballat per a garantir total seguretat als seus clients en les seves compres.

Des de la seva botiga en línia volen continuar sent sinònim de compra segura. Conseqüentment, només treballen amb companyies líders de mercat i ofereixen les següents garanties:

  • Certificat de seguretat de transmissió de dades en línia – verisign secured 
  • Entitat financera col·laboradora – Banc La Caixa
  • Mètode de pagament targeta de crèdit – visa, mastercard