1. Drets i obligacions de l’usuari

Les condicions d’accés a joieriacopernic.com estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici de joieriacopernic.com o de tercers.

joieriacopernic.com no exigeix la prèvia subscripció per a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. L’usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de quanta informació o contingut tingui accés bé a través de joieriacopernic.com o de tercers prèviament proporcionada per joieriacopernic.com i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització continguts de conformitat amb el disposat en la llei, moral i ordre públic; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de joieriacopernic.com o persona per aquest delegada.

Finalment, l’usuari es compromet a complir tots els requisits amatents en relació als drets de propietat intel•lectual, industrial i altra anàlegs.


Registre d’Usuari i Claus d’accés

L’Usuari es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d’usuari o “usuari” i la seva contrasenya o “password” (des d’ara i de manera conjunta les” Claus d’Accés”) de conformitat amb l’establert en les clàusules següents.

L’Usuari tindrà l’opció de triar i indicar les seves pròpies Claus d’Accés. L’Usuari no podrà triar com nom d’Usuari paraules, expressions o conjunts gràfic-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització dels quals no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei, moral i ordre públic. joieriacopernic.com es reserva el dret a eliminar o suspendre qualsevol nom d’usuari que reuneixi alguna de les característiques anteriorment esmentades.

L’Usuari es compromet a fer un ús lícit i diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar a la disposició de tercers les seves Claus d’Accés.

L’Usuari es compromet a comunicar fefaentment al personal de joieriacopernic.com el més aviat , la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per un tercer.

Les Claus d’Accés solament podran ser utilitzades pels Usuaris a les quals se’ls hagi assignat. joieriacopernic.com queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui reportar pels danys i perjudicis causats o soferts per l’ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d’Accés, perduda o ús contravenint el disposat en aquestes Condicions Generals.

2. Drets i obligacions de joieriacopernic.com

joieriacopernic.com es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d’accés i o concreta ubicació del contingut integrant de la web, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats en la web. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l’ús dels continguts introduïts per terceres persones que fossin il•lícits, racistes, delictius, d’apologia de terrorisme, violació de drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius d’estafa o de qualsevol altra manera que infringeixin les lleis o normatives aplicables bé siguin nacionals com internacionals.

3. Preus

El preu que apareix indicat en tot moment al costat de cada producte inclou l’IVA.

Les despeses de transport, assegurança i preavís (sistema que avisa al client de l’arribada de l’enviament) corren a càrrec de joieriacopernic.com quan les compres superin els 40€ per territori nacional excepte illes Balears, Canàries, Ceuta, Melilla i Portugal, a on no es realitzaran enviaments. Si no superen els esmentats imports les despeses de transport son de 4€ per a tot el territori nacional excepte Balears, Canàries, Ceuta Melilla i Portugal , a on no es realitzaran enviaments.

4. Comandes

Joieria Copèrnic realitza vendes en tot el territori nacional excepte illes Balears, Canàries, Ceuta, Melilla i Portugal. Les comandes es realitzaran a través de la pàgina web, i solament seran vinculants una vegada s’hagi comprovat l’acceptació del pagament. Amb posterioritat a l’emissió de la comanda el client haurà de procedir al pagament del mateix per qualsevol de les possibilitats de forma de pagament que disposi en aquest moment joieriacopernic.com

L’import màxim acceptat en tot cas serà de 6.000€, independentment del nombre de peces. El preu ofert en la comanda es mantindrà durant un màxim de 7 dies.

Quan un producte no estigui en estoc s’indicarà en la seva pròpia pàgina i no es permetrà afegir-lo a la comanda. El client pot sol•licitar mitjançant els mètodes de contacte una data aproximada de reposició, així com una llista de productes similars o de superiors característiques.

El lloc de lliurament és el qual indica el client en el formulari de compra. La comanda es considerarà realitzat en el mateix dia si es realitza abans de les 17:00h. En el cas de realitzar la comanda una vegada passades les 17:00h o en un dia no laborable, es considerarà que la comanda es realitza el pròxim dia laborable. En qualsevol cas comença a contar des que joieriacopernic.com rep l’import de la comanda (en el sistema de pagament contra-reemborsament des que es realitza la cridada de verificació de dades).

Després d’haver rebut el pagament corresponent a una comanda, joieriacopernic.com procedirà a emetre i enviar la factura a l’adreça que ens indica el client. La factura també s’enviarà per correu electrònic a l’adreça proporcionada pel client.

joieriacopernic.com es reserva el dret a retornar l’import abonat i anul•lar la comanda. Aquest dret serà exercit davant irregularitats en el procediment o davant sospites de delicte.

5. Garanties

Tots els nostres articles estan garantits per defecte de fabricació. Les peces en or estan realitzades en or de 18 quirats. Les peces en plata són en plata de llei 925 antial•lèrgic.

El client queda obligat pels termes i condicions especificats en les garanties dels proveïdors dels productes objecte de la compra a través de joieriacopernic.com. La garantia s’aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d’ús determinades pels proveïdors joieriacopernic.com no està obligat a indemnitzar a l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones danys als béns d’altri al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provinguin d’una deterioració o pèrdues del producte.

Els productes queden fora de garantia si, una vegada lliurats al client, han rebut alguna deterioració per fets externs o accidents.